(016) 422-4738/9 or (016) 421-1774/5 enquiries@flexipleks.com

FLEXIPLEKS VERSEKERINGSMAKELAARS - WAAR ELKEEN IEMAND IS

FLEXIPLEKS INSURANCE BROKERS - WHERE EVERYBODY IS SOMEBODY

Flexipleks Versekeringsmakelaars is sedert 1985 al ‘n bekende en geliefde naam in die Vaaldriehoek maar ook nie beperk tot die gebied nie.

Ons behartig versekering sake oor feitlik die hele R.S.A.  Ons spesialiseer in Persoonlike en Kommersiële Versekering.  Hierdie moontlikheid is die uitvloeisel van ‘n instansie wat kliënt gerig is en met niks minder tevrede is as die beste versekeringsopsies wat ons aan ons kliënte bied nie.

Dankbaarheid is een van ons kern eienskappe want alhoewel advertensie baie belangrik is, is ons bevoorreg om te kan sê dat ons bron vir nuwe besigheid niks anders is as ons kliënte nie – Hulle is gelukkig en tevrede en dit is waarvoor ons bekend is.

Ons bestuur is opgeleide mense wat in staat is om diens vanuit ons kantoor te monitor en te verseker dat ons vehoudings met ons kliënte en natuurlik die versekeraars met wie ons werk ten alle tye professioneel bly.

Flexipleks Versekeringsmakelaars se personeel is lojale mense ook aan ons kliënte en dit verseker dat ons retensie van kliënte amper 100% is en ons poog om dit daar te hou.

Ons wil graag van hierdie platform gebruik maak om almal wat dit lees,  te nooi om ons te besoek of te skakel in verband met u versekering behoeftes. ‘n Enkele oproep of besoek, kan u ervaring met die versekeraar van u keuse ‘n besondere een maak.

Ons as bestuur van Flexipleks Versekeringsmakelaars, verseker graag al ons kliënte dat ons eerste prioriteit, altyd ons kliënt is.

Ons kliënte vorm ‘n deel van ons organisasie en daarom sal ons sover dit in ons vermoë moontlik is, alles doen om volledig maar altyd binne die raamwerk van die polis kontrak, in gesprek met versekeraar te tree wanneer dit nodig is.

Ons sien uit daarna om elke leser van hierdie blad in ons kantoor te verwelkom en kennis te maak met “Diens by uitnemendheid”.

 

Groete

Hennie Alberts
(Eienaar)

Hennie Alberts
Eienaar / Owner

FLEXIPLEKS VERSEKERINGSMAKELAARS

BEKOSTIGBARE, KWALITEIT VERSEKERING WAAROP U KAN VERTROU

FLEXIPLEKS INSURANCE BROKERS

AFFORDABLE, QUALITY INSURANCE YOU CAN TRUST

Flexipleks Insurance Brokers has been a well-known and beloved name in the Vaal Triangle since 1985 but is not limited to the area.

We provide insurance services across virtually the entire R.S.A.  We specialise in Personal & Commercial Insurance.  This possibility is the result of an institution that is customer-oriented and with nothing less satisfied than providing the best insurance options to our customers.

Gratitude is one of our core qualities because although advertising is very important, we are privileged to be able to say that our source for new business is nothing but our customers – They are happy and satisfied and that is what we are known for.

Our management is trained people who are able to monitor service from our office and ensure that our relationships with our clients and of course the insurers we work with remain professional at all times.

Our staff at Flexipleks Insurance Brokers are also loyal people to our customers and this ensures that our customer retention is almost 100% and we strive to keep it there.

We would like to use this platform to invite everyone who reads it to visit us or call us regarding your insurance needs. A single call or visit can make your experience with the insurer of your choice a special one.

As the management of Flexipleks Insurance Brokers, we like to assure all our customers that our first priority is always our customer.

Our clients form part of our organization and therefore we will, as far as possible, do everything in our power to enter into discussions with the insurer completely but always within the framework of the policy contract when necessary.

We look forward to welcoming every reader of this page into our office and getting acquainted with “Service of Excellence”.

 

Regards

Hennie Alberts
(Owner)

Kwotasie / Quotation - Inventaris / Inventory

Klik asseblief op die aflaai-knoppies hieronder om 'n versekeringsvorm te ontvang.

Please click on the download buttons below to receive an insurance form.

FLEXIPLEKS VERSEKERINGSMAKELAARS - BETROUBARE VERSEKERING / FLEXIPLEKS INSURANCE BROKERS - TRUSTED INSURANCE

Ons is trots om U te verwelkom om deel te word van ons familie hier by Flexipleks Versekeringsmakelaars.  Ons spesialiseer in Persoonlike en Kommersiële Versekering.

Flexipleks het die toets van tyd deurstaan en ons het vertroude verhoudings met ons Versekering Kliënte gebou, deur uitsonderlike dienslewering en betroubare versekering opsies aan besighede en individue.

Indien u op soek is na die beste persoonlike of kommersiële versekeringstransaksies, hoef u nie verder te soek as Flexipleks versekeringsmakelaars nie – u vertroude versekeringsvennoot met bekostigbare versekeringstariewe wat jou sak pas. Flexipleks versekeringsmakelaars gee jou gemoedsrus om te weet jy is gedek vir die onbekende. Bekostigbare, betroubare en kwaliteit versekering vir persoonlike, besigheid of kommersiële gebruik, ons het al jou versekeringsbehoeftes onder een dak gedek. Ons Versekeringskundiges hier by Flexipleks maak kwaliteit en betroubare versekering een ding minder om oor bekommerd te wees. Gemak van versekeringseise – kwaliteit versekering met doeltreffende kliëntediens en versekeringsadvies wat jy kan vertrou.

Hier by Flexipleks glo ons in kwaliteit versekeringsoplossings teen bekostigbare pryse direk aan ons kliënte.

Flexipleks Versekeringsmakelaars sal die ekstra myl gaan om vir jou die perfekte versekeringspakket te vind wat by jou behoeftes en versekeringsvereistes pas. Ons is al baie jare in die versekeringsbedryf en Flexipleks is trots daarop dat ons een van die Top Versekeringsmaatskappye in die Vaaldriehoek is, met talle tevrede versekeringskliënte, besighede en kommersiële entiteite. Ons is trots daarop om kwaliteit versekeringsopsies aan te bied en het verskeie versekeringstoekennings gewen soos gesien op ons Facebook- en sosiale media-bladsye.

Ons hoofkantoor- en versekeringskundiges is in Vanderbijlpark gesetel, maar ons dek verskeie gebiede soos Vereeniging, Drie Riviere, Arcon Park, Duncanville, Unitas Park, Meyerton, Vanderbijlpark, Bedworth Park, Vaalpark, Sasolburg, Lochvaal, Vaal Oewer, Sharpville, Boipatong , Sebokeng, Evaton, Orange Farm, Heidelberg, Zamdela, Deneysville, Potchefstroom, Vaalriviergebied, Vaaldam, Gauteng, Johannesburg, Pretoria, Vrystaat, Noordwes, Mpumalanga, Kaapstad, Mosselbaai en vele meer…

Flexipleks versekeringsmakelaars bied gehalteversekering wat jy kan vertrou. Kontak ons ​​Vaaldriehoek-versekeringskundiges sodat ons vir jou die goedkoopste moontlike versekeringsooreenkoms kan kry. Ons het die regte versekeringsprodukte, ondervinding en kennis om vir jou of jou besigheid die perfekte versekeringsoplossings te voorsien om aan alle vereistes en verwagtinge te voldoen. Ons bied volledige deursigtigheid, kundige versekeringsleiding en advies aan al ons versekeringskliënte. Ons het versekeringspakkette wat spesifiek vir elke individu of besigheid se behoeftes aangepas word. Ons bied persoonlike sowel as kommersiële versekering.

Kontak ons ​​vandag nog vir ‘n versekeringskwotasie of gesels met ons versekeringspesialiste oor jou bekommernisse, behoeftes en versekeringsvereistes.

Flexipleks Versekeringsmakelaars bied uitsonderlike, bekostigbare, kwaliteit versekeringsoplossings.

Onthou by Flexipleks Versekeringsmakelaars is jy gedek!

—————————————————-

We would like to welcome you to be part of our family at Flexipleks Insurance Brokers.

  We specialise in Personal & Commercial Insurance.

Flexipleks has stood the test of time & have built trusted relationships with our Insurance Clients, by providing exceptional service & reliable insurance solutions to businesses and individuals.

When looking for the best personal or commercial insurance deals, look no further than Flexipleks Insurance Brokers – Your trusted Insurance Partner with affordable insurance rates that suits your pocket.  Flexipleks insurance brokers gives you peace of mind to know you are covered for the unknown. Affordable, trusted & quality insurance for personal, business or commercial use, we have all your insurance needs covered under one roof.

Our Insurance Experts makes proper quality insurance one less thing to worry about.  Ease of insurance claims – painless, efficient, effective customer support & insurance advice you can trust.

Here at Flexipleks we believe in quality insurance solutions at affordable prices directly to our clients.

Flexipleks Insurance Brokers will go above and beyond to find you the perfect insurance package to suit your needs & insurance requirements.  We have been in the insurance industry for many years and Flexipleks prides ourselves in being one of the Top Insurance Companies in the Vaal triangle, with numerous satisfied insurance clients, businesses and commercial entities.  We pride ourselves in offering quality insurance options and have won multiple insurance awards as seen on our facebook and social media pages.

Our Head office & insurance experts are based in Vanderbijlpark, but we cover various areas like the Vereeniging, Three Rivers, Arcon Park, Duncanville, Unitas Park, Meyerton, Vanderbijlpark, Bedworth Park, Vaalpark, Sasolburg, Lochvaal, Vaal Oewer, Sharpville, Boipatong, Sebokeng, Evaton, Orange Farm, Heidelberg, Zamdela, Deneysville, Potchefstroom, Vaal River Area, Vaal Dam, Gauteng, Johannesburg, Pretoria, Free State, North West, Mpumalanga, Cape Town, Mossel Bay & many more…

Flexipleks Insurance Brokers offers quality insurance that you can trust. Contact our Vaal Triangle insurance experts so we can find you the cheapest insurance deal possible. We have the right Insurance products, experience & knowledge to provide you or your business with the perfect insurance solutions to meet all requirements & expectations.

We provide complete transparency, expert insurance guidance and advice to all our insurance clients. We have insurance packages tailored specifically to each individual or business needs.  We offer personal as well as commercial insurance.

Contact us today for an insurance quote or chat to our insurance specialists regarding your concerns, needs & insurance requirements.

Just remember Flexipleks Insurance Brokers offer exceptional, affordable, quality insurance solutions.
At Flexipleks we’ve got you covered!

CNR , H/V - Frikkie Meyer Blvd & Verdistraat / Street
Office 7A (1st Floor)
SW 5
Vanderbijlpark
1911

 

TEL:
(016) 422-4738 / 9
(016) 421-1774 / 5
EMAIL / EPOS:
enquiries@flexipleks.com

error: Content is protected !!